Porezi kod kupnje i prodaje nekretnina

Porez na promet nekretnina
Kada nastaje obveza?
Kod stjecanja nekretnina – kupnje, nasljeđivanja, primanja na dar.
 
Porezni obveznik
Stjecatelj nekretnine (kupac, daroprimatelj, nasljednik).
 
Porezna stopa
5%
 
Porezna osnovica
Tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja.
 
Predmet oporezivanja
• zemljišta
• sve građevine sagrađene do 31.12.1997 god.
• zemljište i troškovi komunalnog uređenja zemljišta za građevine (samo za nekretnine za koje je porez na dodanu vrijednost obračunat na građevinski dio vrijednosti nekretnine odn. za koje kažemo da su građene u sustavu PDV-a)  
 
Porez na dodanu vrijednost (PDV)
Kada nastaje obveza?
Kod otuđenja nekretnina – prodaje.
 
Porezni obveznik
Pravna ili fizička osoba koja je otuđila (prodala, darovala) nekretninu ili dio nekretnine građene u sustavu poreza na dodanu vrijednost.
 
Porezna stopa
25%
 
Porezna osnovica
Građevinska vrijednost nekretnina izgrađenih i naplaćenih nakon 1.1.1998 god. Dio vrijednosti koji se odnosi na zemljište i troškove komunalnog uređenja zemljišta oporezuje se porezom na promet nekretnina.
 
Porez na kuće za odmor
Kada nastaje obveza?
Kod posjedovanja stana ili kuće koje se ne koriste za stalno stanovanje.
 
Porezni obveznik
Vlasnik kuće za odmor.
 
Predmet oporezivanja
Svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski (ne služi za stalno stanovanje).
 
Porezna stopa
Od 5,00 - 15,00 kn/m2 korisne površine ovisno o mjestu, starosti i drugim bitnim okolnostima.
 
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava (otuđenje nekretnine u roku 3 god.)
Kada nastaje obveza?
Kod otuđenja nekretnine ili imovinskog pravo u roku od tri godine od dana nabave.
 
Porezni obveznik
Osoba koja je otuđila nekretninu ili imovinsko pravo u roku od tri godine od dana nabave.
 
Porezna osnovica
Razlika između tržišne vrijednosti nekretnine koja se otuđuje i nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda.
 
Porezna stopa
25% ukoliko se plaćanje vrši kao predujam poreza.
 
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava (najam i zakup nekretnine)
Kada nastaje obveza?
Kod davanja nekretnine u najam ili zakup. Ne odnosi se na iznajmljivanje nekretnina turistima i putnicima.
 
Porezni obveznik
Osoba koja je dala nekretninu u najam ili zakup.
 
Porezna osnovica
Svota najamnine ili zakupnine (procijenjena od Porezne uprave) umanjena za 30%.
 
Porezna stopa
12% ukoliko se plaćanje vrši kao predujam poreza.
 
Godišnji paušalni porez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima
Kada nastaje obveza?
Kod iznajmljivanja nekretnina (soba, apartmana i kuća) turistima i putnicima.
 
Porezni obveznik
Osoba koja iznajmljuje nekretnine turistima i putnicima, a ispunjava slijedeće uvjete:
• broj postelja nije veći od 16 (20 u nekim slučajevima)
• nije obveznik PDV-a
• nekretnina je kategorizirana
 
Porezna osnovica
Broj postelja i koeficijent područja.
 
Iznos paušalnog poreza
Utvrđuje ga rješenjem Porezna uprava
 
Porez na dohodak od samostalne djelatnosti
Kada nastaje obveza?
Kod otuđenja (prodaje, zamjene ili drugog prijenosa) četiri ili više nekretnina ili imovinskih prava iste vrste u razdoblju od pet godina.
 
Osnovica poreza na dohodak rezidenta*
Je ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja i drugog dohotka, koji rezident ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu (načelo svjetskog dohotka), a umanjen za osobni odbitak za rezidente.
*Rezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište kao i fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prebivalište ni uobičajeno boravište, a zaposlen je u državnoj službi Republike Hrvatske i po toj osnovi prima plaću.
 
Osnovica poreza na dohodak nerezidenta**
Je ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja i drugog dohotka, koji nerezident ostvari u tuzemstvu (načelo tuzemnog dohotka), a umanjen za osobni odbitak za nerezidente.
**Nerezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a u Republici Hrvatskoj ostvaruje dohodak koji se oporezuje prema odredbama Zakona o porezu na dohodak.
 
Porezna stopa
12% za godišnji dohodak do 43.200,00 kn
25% za godišnji dohodak do 43. 200,00 kn do 129.600,00 kn
40% za godišnji dohodak iznad 129.600,00 kn
Niste pogledali niti jednu nekretninu. Pretražite nekretnine ovdje.
vrh stranice